Product Code: กล่องอะคริลิคบานสไลด์
Availability: In Stock

กล่องอะคริลิคบานสไลด์ 21x25 cm
ฝาเปิดเป็นลักษณะบานสไลด์
ภายในกั้นแบ่งช่อง

Write a review

Note: HTML is not translated!